Proiectare si Consultanta

Norma tehnica din 25/06/2004 privind proiectarea si realizarea sistemelor tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 10/08/2004
Intrare in vigoare: 10/08/2004

CAPITOLUL I
Dispozitii Generale
Art. 1. – (1) Prezentele norme tehnice se aplică cu ocazia proiectării, instalării şi utilizării sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei.
(2) Prezentele norme tehnice se adresează atât societăţilor licenţiate specializate să execute astfel de lucrări, cât şi beneficiarilor de sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare, având caracter obligatoriu.
(3) Aplicaţiile cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se proiectează, se instalează şi se utilizează cu respectarea prezentelor norme tehnice.
Art. 2. – Configuraţia sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei se stabileşte în funcţie de importanţa valorilor umane şi materiale şi a nivelului de risc evaluat.
Art. 3. – (1) Echipamentele şi elementele componente ale acestor sisteme se utilizează în conformitate cu prevederile legii.
(2) În vederea certificării componentelor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se înfiinţează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române Laboratorul de încercări pentru clasificarea acestora şi stabilirea clasei de securitate în care se încadrează, denumit în continuare Laborator.
(3) Condiţiile de încadrare, organizare şi funcţionare a Laboratorului se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
Art. 4. – Sunt supuse avizării proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei destinate: unităţilor financiar-bancare, instituţiilor de interes public, cazinourilor, caselor de schimb valutar şi amanet, spaţiilor comerciale mari, magazinelor de arme şi muniţii, staţiilor de comercializare a produselor petroliere, deţinătorilor de produse ori substanţe toxice, unităţilor speciale şi altor obiective cu aglomerări de persoane ori valori însemnate.
CAPITOLUL II
Echipamentele componente ale sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Art. 5. – (1) Sistemele tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei realizează securitatea mecanică şi electronică a obiectivului protejat.
(2) Configurarea sistemelor se realizează prin asocierea de elemente de protecţie mecanică şi echipamente electronice, astfel încât împreună să se completeze şi să realizeze gradul de siguranţă corespunzător nivelului de risc evaluat.
(3) Securitatea mecanică constă în amenajări realizate cu elemente de protecţie care au rolul de a asigura condiţii sigure de natură să nu pericliteze viaţa sau integritatea persoanelor, respectiv a valorilor.
(4) Securitatea electronică se realizează prin instalarea de echipamente care asigură: detectarea pătrunderii neautorizate în zonele protejate, controlul accesului, controlul sustragerii de bunuri şi supravegherea video.
Art. 6. – Structura subsistemului antiefracţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, telecomenzi, elementele de detecţie şi echipamentele de avertizare şi semnalizare.
Art. 7. – Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrală care gestionează punctele de control, unităţile de comandă, cititoarele, broaştele sau yalele electromagnetice de acţionare a uşilor.
Art. 8. – Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componenţă camerele video, echipamentele de multiplexare, vizualizare şi stocare a imaginilor.
Art. 9. – Protecţia mecano-fizică se asigură cel puţin în spaţiile în care se depozitează şi se manipulează valori.
Art. 10. – Clasele de siguranţă a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi stabilite de laboratorul acreditat şi autorizat, cu respectarea prevederilor standardelor româneşti sau europene.
Modificat de Hotărâre nr. 1698 din 21/12/2005 la 28/12/2005

CAPITOLUL III

Reguli de proiectare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
Art. 11. – (1) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc de personalul tehnic avizat al societăţilor licenţiate în acest sens, cu respectarea prezentelor norme tehnice.
(2) Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se realizează cu respectarea normelor în domeniu şi a celor proprii unităţilor, ţinându-se seama de gradul de protecţie stabilit de conducerea unităţilor în funcţie de valorile ce trebuie protejate, existenţa şi situarea zonelor vitale, căile de acces, circulaţia personalului propriu şi a clienţilor, amenajările mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de pază şi depărtarea faţă de echipajul specializat de intervenţie cu care unitatea are contract de prestări de servicii.
Art. 12. – Proiectele de execuţie ce urmează a fi avizate se prezintă la serviciul poliţiei de ordine publică al inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază teritorială se află obiectivul sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, şi vor cuprinde următoarele documente:
a) cererea de avizare a beneficiarului, care conţine: adresa beneficiarului şi a obiectivului ce urmează a fi protejat, numărul de telefon/fax, obiectul proiectului şi termenul de realizare, societatea care execută lucrarea şi numărul licenţei emise de Inspectoratul General al Poliţiei Române, personalul care a întocmit, a verificat şi a aprobat proiectul şi şeful de lucrare, cu numerele avizelor eliberate de poliţie;
b) planul cuprinzând amplasamentul şi împrejurimile obiectivului la care urmează să se execute lucrarea de instalare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, cu denumirea străzilor şi a clădirilor cu care se învecinează;
c) elemente privind construcţia: tipul construcţiei, dimensiunile încăperilor, precum şi destinaţia acestora, toate fiind realizate la o scară convenabilă. La clădirile vechi sau la cele care se reamenajează, în mod obligatoriu, trebuie să se facă referire la materialele de construcţie, grosimea pereţilor exteriori, a plafoanelor şi pardoselilor, precum şi a pereţilor camerelor unde se păstrează valori. Pentru suprafeţele vitrate, ferestrele şi uşile de acces se precizează modul de protejare cu mijloace mecano-fizice şi clasa de siguranţă a acestora. La tipul construcţiei se menţionează dacă aceasta este veche, nouă, reamenajată sau în construcţie;
d) prezentarea tabelară a structurii sistemului de alarmă împotriva efracţiei propus pentru instalare: denumirea şi tipul elementelor, numărul acestora, denumirea firmei producătoare, furnizorul, avize de calitate;
e) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare împotriva efracţiei, elementul de detecţie alocat, modul de programare al zonei şi partiţia din care face parte (prezentare tabelară), iar notarea elementelor de detecţie din structura sistemului de alarmare împotriva efracţiei trebuie să se regăsească în desenele proiectului;
f) specificarea locului de amplasare a centralei de alarmare împotriva efracţiei şi a tastaturilor de comandă, precum şi a echipamentelor de control acces şi de televiziune cu circuit închis;
g) calculul energetic al sistemului, din care să rezulte autonomia acestuia în cazul scoaterii din funcţiune a reţelei de tensiune;
h) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului de alarmare împotriva efracţiei, performanţe, domenii de utilizare, descrierea funcţională, posibilităţi de programare şi alte facilităţi, cu anexarea prospectelor producătorului;
i) modul de asigurare a garanţiei, service-ului şi intervenţiei în cazul defectării sistemului de alarmare împotriva efracţiei. Termenul maxim de remediere a defecţiunilor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei instalate în obiectivele de importanţă este de maximum 12 ore în localitatea firmei instalatoare, respectiv de 24 de ore în alte localităţi;
j) jurnalul de cabluri;
k) documentele de certificare pentru echipamentele utilizate, emise de un laborator acreditat conform legii;
l) desenele obiectivului, cu amplasarea elementelor componente ale sistemului, care se întocmesc la o scară convenabilă, folosindu-se simboluri standardizate.
Art. 13. – (1) Proiectele se întocmesc cu respectarea următoarelor cerinţe:
a) întocmirea în două exemplare, din care unul se va preda beneficiarului pe bază de proces-verbal, iar celălalt se va păstra de proiectant în regimul documentelor secrete de serviciu, cu respectarea legii;
b) înregistrarea proiectelor de către proiectant, atribuirea unui cod şi numerotarea filelor, cu specificarea numărului total de file, în antetul sau subsolul cărora se vor trece codul şi denumirea firmei proiectante;
c) realizarea paginii de titlu, cu menţionarea obiectivului şi a personalului care a întocmit documentaţia.
(2) Accesul la proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei este permis numai personalului autorizat, care are atribuţii profesionale în legătură cu acesta.
CAPITOLUL IV
Reguli ce trebuie respectate la producerea echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
Art. 14. – Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate electronică se realizează numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) să fie conforme cu standardele româneşti sau internaţionale;
b) să asigure funcţiile proiectate şi aprobate. Modificat de Hotărâre nr. 1698 din 21/12/2005 la 28/12/2005
Art. 15. – Nu este permisă modificarea produselor fără acordul producătorului şi al organelor de poliţie.
CAPITOLUL V
Reguli privind amplasarea echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
Art. 16. – (1) Centrala de alarmă se amplasează într-un loc mai puţin frecventat de angajaţii unităţii şi inaccesibil persoanelor străine.
(2) Tastatura de comandă a sistemului de alarmare împotriva efracţiei se amplasează la distanţă faţă de centrală şi cât mai aproape posibil de zona intrării, pentru reducerea perioadei de temporizare declarate zonei de intrare, durata fiind stabilită la cel mai scurt timp posibil (maximum 10 secunde).
(3) La obiectivele protejate cu sisteme, unde există pază umană, în spaţiul postului de pază se instalează tastatura cu caractere alfanumerice pentru recepţionarea mesajelor în clar şi în mod silenţios pentru situaţiile de ameninţare cu armă.
(4) Detectoarele de prezenţă vor supraveghea cu prioritate valorile protejate şi căile posibile de pătrundere dinspre exterior şi se fixează astfel încât să nu permită modificarea zonei supravegheate.
(5) Toate elementele componente ale sistemului se protejează electronic împotriva intervenţiei neautorizate şi se montează conform prospectului producătorului.
(6) Traseele de cabluri ale sistemului se realizează prin tubulatură sau jgheab aparent de mascare.
(7) Semnalizarea stării de alarmare împotriva efracţiei se realizează atât local, prin intermediul a cel puţin două avertizoare acustice, dintre care unul de exterior cu autoalimentare şi flash luminos, cât şi la distanţă.
(8) Sirenele se amplasează la o înălţime maximă permisă de spaţiu pentru a îngreuna anihilarea lor, iar cea exterioară, într-o poziţie vizibilă din strada principală limitrofă.
(9) Comunicatoarele utilizate pentru conectarea sistemului local la dispeceratul de monitorizare, care sunt situate în altă parte decât în centrală, se supraveghează prin detectoare de prezenţă şi se amplasează în locuri mai puţin accesibile.
Art. 17. – (1) Este interzisă instalarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei fără sursă de rezervă care să asigure autonomia energetică în caz de cădere a reţelei de tensiune.
(2) Sursa principală de alimentare a sistemului trebuie să fie reţeaua electrică de tensiune, iar cea de rezervă: acumulatorii ori grupuri generatoare, care să poată asigura funcţionarea normală a acestuia minimum 24 de ore, cu 30 de minute în starea de avertizare sonoră. În cazul obiectivelor amplasate în zone izolate din mediul rural, sursa de alimentare de rezervă trebuie să asigure o autonomie de 72 de ore. În situaţia existenţei grupului generator, dimensionarea acumulatorilor se face numai pentru perioada de pornire a grupului.
(3) Pentru echipamentele de televiziune cu circuit închis se va asigura o autonomie la înregistrare de cel puţin 15 minute de la căderea reţelei de tensiune.
(4) Racordarea la reţeaua electrică de tensiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei se realizează printr-un circuit separat de alţi consumatori de energie electrică, iar tabloul electric respectiv va fi protejat electronic prin sistemul de alarmă.
Art. 18. – Prin subsistemul de control acces se va limita pătrunderea persoanelor neautorizate în spaţiile protejate: casierie, informatică, dispecerat pază, acces spre tezaur.
Art. 19. – (1) Amplasarea camerelor de luat vederi în zonele de acces în unitate trebuie să asigure o imagine de detaliu pentru memorarea tuturor persoanelor care au intrat în unitate, vedere din faţă şi o imagine pentru zona de lucru cu publicul.
(2) Spaţiul care nu este permanent iluminat şi este supravegheat prin camere TV se prevede cu proiector în infraroşu.
(3) În situaţiile în care nu există dispecerat local, videorecorderul sau înregistratorul digital se amplasează într-un spaţiu bine protejat, asigurat şi încuiat corespunzător, pentru eliminarea posibilităţii sustragerii casetelor video sau a înregistratorului digital, în special în timpul producerii unui eveniment.
CAPITOLUL VI
Art. 20. – (1) Instalarea echipamentelor poate începe după obţinerea avizului de la organul de poliţie competent, pentru proiectul aplicaţiei.
(2) Executantul asigură respectarea proiectului avizat.
Art. 21. – (1) Beneficiarul sistemului de alarmare împotriva efracţiei are obligaţia schimbării periodice a codurilor de utilizare a echipamentelor şi ori de câte ori a fost sesizat că unuia dintre utilizatori i-a fost deconspirat codul şi să verifice periodic funcţionarea sistemului.
(2) La recepţia de terminare a lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectivelor importante, beneficiarul are obligaţia de a solicita la inspectoratul judeţean de poliţie participarea specialistului în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, care verifică respectarea proiectului avizat şi eficacitatea sistemului.
(3) Instalatorul asigură instruirea personalului utilizator aparţinând beneficiarului, ocazie cu care va fi încheiat un document în acest sens.
Activitatea de instalare şi utilizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
CAPITOLUL VII
Asigurarea întreţinerii şi service-ului sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
Art. 22. – (1) Sistemele de alarmare împotriva efracţiei se verifică şi se întreţin periodic de personalul firmei instalatoare sau, după caz, de firma care asigură service-ul.
(2) Beneficiarii sistemelor supuse avizării sunt obligaţi să încheie contract de service cu societăţi licenţiate, cu respectarea timpului de intervenţie la deranjamente care nu trebuie să depăşească 12 ore în localitate, respectiv 24 de ore pentru societăţile cu sediul în afara localităţii obiectivului, şi de remediere în maximum 24 de ore.
Art. 23. – (1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente:
a) proiectul sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi avizul organului de poliţie;
b) documentaţia echipamentelor instalate şi instrucţiuni de utilizare a sistemului;
c) documentele care atestă instruirea profesională a personalului utilizator;
d) jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei.
(2) În jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi apoi evenimentele tehnice survenite în funcţionarea sa.
(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licenţiate care asigură service-ul.
(4) În jurnal se menţionează evenimentele care au influenţat funcţionarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi verificările tehnice periodice, consemnându-se: data şi ora apariţiei defectului, data şi ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, semnătura.
(5) Verificările tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională şi în stare de funcţionare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, urmărindu-se dacă sistemul este funcţional în totalitatea sa, dacă elementele de detecţie au suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din zona supravegheată şi asigură transmiterea la distanţă a semnalelor.
Art. 24. – La solicitarea beneficiarului societatea care a instalat sistemul sau a asigurat întreţinerea acestuia are obligaţia predării, pe bază de proces-verbal, a codurilor de programare a centralelor şi a documentaţiei aferente.
CAPITOLUL VIII
Activitatea de monitorizare a sistemelor de alarmare
Art. 25. – (1) Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se pot conecta la dispeceratele de monitorizare a alarmelor avizate de poliţie.
(2) Prin monitorizarea unui sistem de alarmare împotriva efracţiei trebuie să se asigure transmiterea către centrul de monitorizare a cel puţin 5 tipuri de semnale, precum şi interogarea stării sistemului conectat, la anumite intervale de timp, în funcţie de categoria obiectivului.
Art. 26. – (1) În funcţie de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele dispeceratelor vor asigura verificarea stării sistemului conectat, în următoarele condiţii:
a) obiective rezidenţiale – cel puţin o dată la 24 de ore;
b) obiective comerciale – cel puţin o dată la 12 ore;
c) obiective financiar-bancare – cel puţin o dată la 3 ore;
d) obiective strategice – cel puţin o dată pe oră.
(2) Este interzisă conectarea pe linie telefonică a obiectivelor cu reţea de telecomunicaţii vulnerabilă, fără acordul beneficiarului.
(3) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnică a timpului de sosire a agenţilor la obiectiv pentru determinarea exactă a duratei de intervenţie la evenimentul înregistrat.
(4) Organizarea dispeceratelor de zonă se realizează prin monitorizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei ale obiectivelor din localitatea unde funcţionează centrul şi zonele limitrofe, asigurându-se o intervenţie la eveniment în timp util.
CAPITOLUL IX
Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate unităţilor financiar-bancare
SECŢIUNEA 1
Reguli privind concepţia sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
Art. 27. – La concepţia structurii sistemului de alarmare împotriva efracţiei se au în vedere următoarele:
a) se alocă distinct câte o zonă sau adresă în centrala de alarmare împotriva efracţiei fiecărui element de detecţie, cu excepţia cazurilor în care pentru o încăpere s-au prevăzut mai multe detectoare;
b) se organizează partiţii în centrala de alarmare împotriva efracţiei pentru zonele antetezaur-tezaur, postul de pază, oficiul de calcul, traseele personalului de pază spre grupul sanitar, uşile de acces sau pentru alte compartimente stabilite de factorii de decizie ai unităţii;
c) alocarea în mod obligatoriu de tastaturi pentru partiţia tezaurului şi postului de pază, aceasta din urmă fiind de tip alfanumeric;
d) butoanele şi pedalele de panică trebuie să fie cu reţinere şi deblocare cu cheie (memorare mecanică), iar la casierie butoanele se dublează cu padale;
e) butonul de panică destinat personalului de pază trebuie să fie mobil;
f) asigurarea transmisiei semnalelor de alarmă persoanelor autorizate.
SECŢIUNEA a 2-a
Echipamentele utilizate şi funcţiile acestora de alarmare împotriva efracţiei
Art. 28. – (1) Echipamentele sistemului antiefracţie pot fi utilizate în aplicaţiile sistemelor de securitate din instituţiile financiar-bancare dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) şi la art. 29 şi 30.
(2) Centrala de alarmare împotriva efracţiei trebuie să dispună de următoarele facilităţi:
a) memorarea de evenimente în timp real, cu posibilitatea vizualizării şi listării acestora;
b) număr corespunzător de zone pentru alocarea elementelor de detecţie din fiecare spaţiu supravegheat; fac excepţie elementele din aceeaşi încăpere;
c) partiţionarea zonelor pentru asigurarea individualizării anumitor spaţii ori trasee;
d) tastatură alfanumerică detaşabilă pentru montare la distanţă;
e) coduri de utilizare pentru individualizarea acestora;
f) comunicator pentru transmitere la distanţă.
Art. 29. – (1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit închis pot fi utilizate în aceste aplicaţii dacă sunt de înaltă rezoluţie, în conformitate cu standardele europene, dispun de compensarea automată a luminii şi cuprind ca parte componentă obligatorie înregistrarea permanentă a imaginilor din zonele supravegheate.
(2) Compactarea datelor în vederea înregistrării simultane a tuturor imaginilor preluate de camerele video se va realiza cu echipamente care permit prelucrarea individuală a imaginilor de pe fiecare cameră înregistrată, cu afişarea datei şi orei.
(3) Înregistrarea imaginilor se realizează cu ajutorul videorecorderelor ori echipamentelor digitale de înregistrare şi redare care corespund cerinţelor tehnice din prezentele norme tehnice, asigurându-se ca înregistrările să cuprindă data, ora şi imagini clare pentru recunoaşterea persoanelor şi a mişcărilor acestora în spaţiul supravegheat.
(4) Programarea echipamentelor de înregistrare a imaginilor trebuie să asigure o înregistrare continuă, în timp real, în spaţiile accesibile clienţilor şi cu detecţie de mişcare în celelalte zone, iar când se utilizează un înregistrator de lungă durată, pe o casetă se înregistrează o perioadă de 24 de ore.
(5) Camerele TV trebuie să fie de format 1/2 inch ori 1/3 inch, cu obiectiv interschimbabil pentru alegerea unei lărgimi şi profunzimi adecvate a imaginilor, în funcţie de zona supravegheată, urmărindu-se ca din imaginile înregistrate să se poată realiza identificarea persoanelor.
(6) Pentru vizualizarea imaginilor multiplexate se prevăd monitoare TV cu diagonală mai mare de 14 inch.
(7) Arhivarea imaginilor înregistrate se realizează pe o perioadă de 30 de zile.
Modificat de Hotărâre nr. 1698 din 21/12/2005 la 28/12/2005
Art. 30. – Echipamentele de înregistrare şi redare trebuie să dispună de următoarele facilităţi:
a) să asigure înregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră;
b) să dispună de facilitarea copierii unor imagini selectate;
c) calitatea imaginii să permită identificarea persoanelor;
d) să fie dedicate acestor aplicaţii, să fie omologate şi să prezinte siguranţă în funcţionare.
Art. 31. – (1) În situaţia producerii de evenimente, casetele ori suporturile cu imaginile înregistrate se păstrează până la soluţionarea cazului, iar pentru cele de competenţa poliţiei, casetele se pun la dispoziţie organelor de cercetare, la solicitarea scrisă a acestora.
(2) Instalatorul sistemului de alarmare împotriva efracţiei este obligat să pună la dispoziţie organului de cercetare logistica necesară pentru prelucrarea imaginilor stocate.
Art. 32. – Echipamentele din componenţa subsistemului de control acces trebuie să asigure următoarele funcţii: a) memorarea în timp real a accesărilor punctelor de control, într-o memorie proprie indestructibilă, pe o perioadă de minimum 30 de zile;
b) monitorizarea uşilor, semnalizarea în caz de rămânere a uşii în poziţie deschisă şi alarmare pentru deschidere neautorizată, fără confirmare;
c) corelare de funcţii cu dată şi oră.
Art. 33. – Clasele de siguranţă ale elementelor de protecţie mecano-fizice se stabilesc în funcţie de valorile protejate şi de nivelul de risc evaluat.
Art. 34. – (1) Ferestrele exterioare situate până la o înălţime de 3 m trebuie să fie fixe şi să asigure întârzierea pătrunderii în unitate.
(2) Uşile exterioare destinate transferului de valori se acţionează numai din interior.
(3) Casieria în sistem închis trebuie să asigure protecţia persoanelor la acţiunea armelor de foc.
(4) Casieria în sistem deschis trebuie să fie dotată cu distribuitoare de numerar cu deschidere temporizată.
(5) Distribuitoarele automate de numerar se fixează astfel încât să asigure o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN.
CAPITOLUL X
Structura minimă a sistemului de alarmare împotriva efracţiei pe categorii de obiective
SECŢIUNEA 1
Unităţile financiar-bancare
Art. 35. – Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică are următoarea componenţă:
a) subsistemul antiefracţie: va proteja punctele de acces în unitate şi spaţiile cu valori. Echipamentele trebuie să asigure memorarea în timp real, pe o durată de cel puţin 30 de zile, a evenimentelor, partiţionarea pentru zonele de acces, valori şi trasee de patrulare, posibilitatea transmiterii semnalelor la dispecerat. Zonele de importanţă se protejează prin detectori cu principii diferite de funcţionare, inclusiv cu senzori tip “capcană” neprecizaţi în proiect. De asemenea, personalul de conducere şi din zonele cu riscuri trebuie să dispună de elemente de semnalare a pericolului şi de coduri personalizate de acces în sistem;
b) subsistemul de control acces: limitează accesul persoanelor neautorizate în spaţiile importante, memorează în timp real, pentru minimum 30 de zile, accesările punctelor de control şi permite deschiderea din interior în caz de calamităţi;
c) subsistemul de televiziune cu circuit închis supraveghează zonele de acces în unitate, imagine frontală – vedere de detaliu, zonele de lucru cu publicul şi de vehiculare a valorilor, inclusiv bancomatele.
Art. 36. – (1) Ferestrele sau/şi vitrajele exterioare situate până la o înălţime de 3 m se prevăd cu geamuri rezistente la atacuri manuale, având clasa de rezistenţă corespunzătoare Standardului european EN 356, dacă nu sunt protejate prin alte elemente de securitate mecanică.
(2) Uşile exterioare destinate zonelor de valori trebuie să aibă una dintre clasele de rezistenţă prevăzute de Standardul european ENV 1627.
(3) Camerele, containerele şi dulapurile de date trebuie să aibă clasa de rezistenţă conform tipurilor de purtători de date, conform Standardului european SR EN 1047.
(4) Ghişeele de casierie se certifică şi trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardele europene EN 1063 şi EN 1522.
(5) Tezaurul, seifurile, inclusiv ale distribuitoarelor automate de numerar, trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143, nivelul de rezistenţă stabilindu-se în funcţie de valorile protejate.
Modificat de Hotărâre nr. 1698 din 21/12/2005 la 28/12/2005
SECŢIUNEA a 2-a
Sisteme de alarmare împotriva efracţiei, destinate obiectivelor comerciale: supermarketuri, marketuri, cash & carry, spaţii comerciale mari
Art. 37. – (1) Sistemul de alarmare împotriva efracţiei cuprinde: subsistem antiefracţie, televiziune cu circuit închis şi control acces.
(2) Subsistemul antiefracţie trebuie să asigure protejarea căilor de acces în spaţiul obiectivului şi a zonelor cu valori, precum şi memorarea în timp real a evenimentelor pe o durată de 30 de zile.
(3) În situaţiile în care există vitrină pentru supravegherea acestora trebuie să se prevadă detectoare de geam spart.
(4) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit închis trebuie să asigure înregistrarea imaginilor pe cel puţin 30 de zile şi să fie protejate împotriva agresorilor.
Art. 38. – (1) Suprafeţele vitrate unde sunt expuse valori trebuie să prezinte cel puţin gradul de rezistenţă minim prevăzut de Standardul european EN 2356.
(2) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143.
(3) Spaţiile de depozitare şi de prelucrare a valorilor monetare trebuie să asigure protecţia împotriva efracţiei, având cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european ENV 1627.
Modificat de Hotărâre nr. 1698 din 21/12/2005 la 28/12/2005
SECŢIUNEA a 3-a Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate caselor de schimb valutar, amanet, magazinelor de comercializare a armelor şi muniţiilor şi casieriilor colectoare
Art. 39. – (1) Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru case de schimb valutar, amanet, magazinele de comercializare a armelor şi muniţiilor şi casieriile colectoare trebuie să aibă în componenţă: echipamente antiefracţie, control acces, televiziune cu circuit înschis şi protecţie mecanică.
(2) Echipamentele trebuie să asigure: memorarea evenimentelor în timp real, pe o perioadă de 20 de zile, transmiterea la distanţă, protejarea casei de bani cu senzori de vibraţii şi a spaţiului de amplasare a acesteia cu detectoare cu principii diferite de funcţionare, cel puţin două detectoare, tastatură montată la distanţă şi coduri de utilizare individualizate.
(3) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit închis trebuie să fie montate disimulat, să fie protejate mecanic împotriva agresorilor şi să asigure înregistrarea imaginilor din zona clienţilor şi a intrării pe o perioadă de minimum 10 zile.
Art. 40. – (1) Pereţii despărţitori ai casei de schimb/amanet trebuie să aibă rezistenţa mecanică corespunzătoare claselor prevăzute de Standardul european ENV 1627.
(2) Ghişeele de schimb trebuie să fie prevăzute cu geam antiglonţ şi sertar cu preluare indirectă a valorilor şi să asigure protecţia la acţiunea armelor de foc, corespunzătoare Standardului european EN 1522.
(3) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143, iar cele sub 1.000 kg trebuie să fie fixate în zid ori în pardoseală. Modificat de Hotărâre nr. 1698 din 21/12/2005 la 28/12/2005
Art. 41. – În situaţia în care obiectivele din această gamă nu au pază umană permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.
SECŢIUNEA a 4-a
Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate instituţiilor de utilitate publică
Art. 42. – Prin subsistemul antiefracţie se protejează spaţiile unde se deţin bunuri, valori ori documente clasificate.
Art. 43. – Supravegherea video se realizează în zonele de acces şi în spaţiile destinate publicului.
Art. 44. – Arhivarea imaginilor înregistrate se păstrează minimum 30 de zile.
SECŢIUNEA a 5-a
Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru spaţiile destinate manifestărilor culturale ori sportive: stadioane, săli de sport, săli de spectacole
Art. 45. – Subsistemul antiefracţie trebuie să protejeze zonele cu valori, asigurând şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.
Art. 46. – Căile de acces, holurile, precum şi zona tribunelor destinate spectatorilor se supraveghează video.
Art. 47. – Arhivarea imaginilor înregistrate se va păstra minimum 10 zile.
SECŢIUNEA a 6-a
Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru spaţiile de depozite cu diverse destinaţii, staţiile de comercializare a produselor petroliere
Art. 48. – Subsistemul antiefracţie trebuie să protejeze zonele cu valori, asigurând şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.
Art. 49. – Căile de acces, holurile, precum şi zona pompelor de distribuţie se supraveghează video, asigurându-se identificarea numerelor autovehiculelor şi persoanelor din zonă.
Art. 50. – Arhivarea imaginilor înregistrate se va păstra minimum 20 de zile.
CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale
Art. 51. – Modificările şi completările sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se vor efectua numai de firme licenţiate, după obţinerea avizului poliţiei, acestea urmând a fi anexate proiectului iniţial.
Art. 52. – Modernizarea ori înlocuirea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate se va executa la expirarea duratei medii de bună funcţionare a produselor ori când nu mai îndeplinesc condiţiile de funcţionare.

Role of a Security Guard

Diam volutpat risus enim purus dapibus amet cras ipsum non vehicula porttitor aliquam quam pulvinar senectus tortor tellus pellentesque fringilla.

Crowd Control

Facilisis donec tortor, egestas varius magna orci cras magna lobortis orci fermentum at id sit tellus semper elementum maecenas sit.

Powers of Arrest

Elit eu auctor amet eget aenean facilisis elit parturient urna, aliquam diam purus, sit fermentum eget sed nunc.

Patrol Techniques

Turpis enim in lorem lorem egestas feugiat cursus sodales platea nibh aliquam metus cras lacinia mi ultrices id ultrices donec.

Use of Force

Id nec eget vulputate in consectetur montes, enim odio lobortis nam fames tempus vitae, malesuada odio orci quisque.

First Aid

Facilisis ullamcorper faucibus eget vulputate velit ac diam maecenas cursus lobortis massa facilisis amet tellus aliquam.

Consultanta de Specialitate

GGS pune pe primul loc consultanta pentru securitate deoarece datorita acestui serviciu va putem oferi solutii profesioniste de securitate, perfect adaptate la situatiile specifice si cerintele diferite fiecarui obiectiv in parte.

GGS asigura consultanta GRATUITA, realizata de catre profesionisti cu experienta dobandita si dovedita de-a lungul anilor care evalueaza nevoile de securitate, fac studii de fezabilitate privind tipul si dimensiunea serviciilor de securitate pentru a dispune masuri in concordanta cu necesitatile Beneficiarilor si cerintele legii.

Conf. art. 20 (6) al Legii 333/2003 prin serviciul de consultanta pentru securitate se înţelege:
a) asistenţa cu privire la activităţile de pază, protecţie specializată a persoanei, pază a transporturilor de bunuri şi valori;
b) întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului;

Consultanta pentru securitate se adreseaza celor care doresc sa se informeze asupra riscurilor de securitate pe care le pot prezenta locatiile in care locuiesc sau isi desfasoara activitatea şi are ca si scop adoptarea unor soluţii de securitate specifice pentru neutralizarea acestor riscuri.
Solutii pentru neutralizarea posibilelor riscuri:
Serviciul de consultanta pentru securitate contra cost se adresează persoanelor fizice sau juridice care doresc:
Solicitati ACUM o oferta de pret personalizata si veti beneficia de consultanta GRATUITA!

Role of a Security Guard

Diam volutpat risus enim purus dapibus amet cras ipsum non vehicula porttitor aliquam quam pulvinar senectus tortor tellus pellentesque fringilla.

Crowd Control

Facilisis donec tortor, egestas varius magna orci cras magna lobortis orci fermentum at id sit tellus semper elementum maecenas sit.

Powers of Arrest

Elit eu auctor amet eget aenean facilisis elit parturient urna, aliquam diam purus, sit fermentum eget sed nunc.

Patrol Techniques

Turpis enim in lorem lorem egestas feugiat cursus sodales platea nibh aliquam metus cras lacinia mi ultrices id ultrices donec.

Use of Force

Id nec eget vulputate in consectetur montes, enim odio lobortis nam fames tempus vitae, malesuada odio orci quisque.

First Aid

Facilisis ullamcorper faucibus eget vulputate velit ac diam maecenas cursus lobortis massa facilisis amet tellus aliquam.

Alege siguranta!

GGS Safe Solutions

Amet facilisis viverra sapien odio senectus et in nunc eget volutpat adipiscing